Pál levele a Rómabeliekhez 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Rögtön ebből a leveléből érződik Pál pogányokkal szembeni harcos beállítódása. Ennek tekintélyéhez szükségesnek érzi, hogy önmagát állítva be apostolnak, saját magáról tegyen bizonyságot, hogy isteni küldetését vitát nem tűró hangon kijelentse (1,1). Fontos, hogy már itt észrevegyük, hogy az általa megalkotott Megváltás evangéliumot halogatás nélkül isteni eredetűnek állítja be, amit minden esetben később az "Evangéliumnak", vagy "Krisztus evangéliumának" fog hívni.

1,16: Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek

Így amennyiben bizonyítani tudjuk hogy Pál Megváltásról szóló evangéliuma eltér Jézus Isten Országáról szóló evangéliumától, akkor a Bibliában két féle evangéliumról kell beszélnünk. Azonban sejthető a levél eleje alapján, hogy az isteni eredet Pálnál nem közvetlen kapcsolatból nyert információkból fog állni, hanem az írásokra hívatkozó jelleg miatt (1,1-2: "Isten evangyéliomának hirdetésére, Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban" - amely hivatkozás már itt is megtörténik) azt szeretné éreztetni, hogy beszédei, hirdetett evangéliuma az írások alapjáról magyarázva erednek az Istentől. Pál legfontosabb törekvése hogy saját elképzelését a Megváltás evangéliumának megalkotásában az ószövetségi írásokkal való összehangolásssal párhuzamban próbálja megtenni, hogy annak bizonyítékait a megtérítettek az írásokra visszatekintve és abból merítve nyerjék. Második bizonyítéknak a szentség Lelkének bizonyítékát tekinti, amelyet az "Isten Fiának" "a halálból való feltámadása által" vehetünk, ez is meg fog jelenni annak a hitnek a részeként, amelyet Pál apostol a Megváltás evangéliumában részletezni fog.

Fontos észrevétel a levél elején az a kenetteljes hangvétel (1,1-8), ami később jellemzője lesz a Pál apostol teológiájára épülő további egyházaknak, hogy felmagasztaló stílusban beszéljen arról, ami éppen az apostol saját hatalmát fogja igazolni minden hívő előtt, mind görögöknek, mind barbároknak, mind zsidóknak. Megfigyelhetjük, hogy Pál nem a Jézus evangélium szeretet nyelvén beszél a pogányokról a pogányoknak, hanem a zsidó farizeusok nyelvén, amely a pogányokat megvetetendő barbároknak tartotta, saját magukat pedig kiválasztott nemzetnek. Csak a megtért pogányt lehetett emberszámba venni. Ezzel a haragos hanggal azonban Pálnak a pogányok megfélemlítése volt a célja, amely technika végigvonul egyébként az összes levelén, jellemzően a megfélemlítésre helyezve mindenütt a fő hangsúlyt:

1,18: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják

János apostol azonban egész másképp nyilatkozott:

János 3,16: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen

Láthatjuk a jeleket máris Pál szándékai felől, míg János Isten szeretetét hirdeti, és nyílvánvaló Isten szeretete az emberek felé, Pál máris Isten haragjáról beszél, és korlátozza ezt a szeretetet csak azokra, akik hitből élnek. Máté, éppen úgy, mint János Isten szeretetét minden ember felé kifejezni kívánja, igaz vagy gonosz voltától függetlenül:

Máté 5,45: Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak

De Pál apostol a büntetés szellemében ítélkezik, a hitetlenekre és hamisokra Isten büntetését, átkait helyezi kilátásba nem pedig az Isten segítségét:

1,24: Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék

Meg sem fordul Pál fejében, hogy az Isten senkit nem ad tisztátalanságra, Jézus pont ezen a szemléleten kívánt változtatni, amelyben a zsidók, a farizeusok között elterjedt volt az a kép az Istenről, hogy a bűnös, engedetlen, istentelen embert messze elveti, férgek és kígyók tanyája lesz a lakóhelye, míglen egészen el nem pusztul. Pál nézete a pogányokról arról tanúskodik, hogy a Jézus által tanított beszédeket nem ismerte, a zsidók által bűnösökhöz való hozzáállás így nem változhatott meg értelmes, odafigyelő, segíteni szándékozó magatartásra.

A pogányok gyalázása végigvonul az első fejezetben, a közepétől a végéig. A hitetlent vagy pogányt eleve elítélésre méltónak tartja, nem veszi ember számba, sugárzik szavaiból a megvetés:

1,29-31: A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

Súsárlók, rágalmazók, istengyulölok, dölyfösek, kevélyek, dicsekedok, rosszban mesterkedok, szüleiknek engedetlenek,

Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

Pál technikája, ami nem más, mint a pogányság megalázása és a hitetlenek megfélemlítése már ennek a levélnek az első fejezetében kinyilvánul. Érdekes megfigyelni, hogy Pálnak nem az a célja, hogy az embert valamiféle igazságra, életmegértésre, istenismeretre juttassa el, hanem a világra szór mocskokat, rágalmakat, gonosz módon vádaskodik, a lesötétebb színekben akarja az olvasója előtt feltüntetni. Alapvető hiba Pálnál, és ez később is jelentkezik írásaiban, hogy általánosításokat foglal egybe, amelyen keresztül sokkal negatívabban tüntetheti fel a világot, az embert és az életet, mint ahogyan az valójában kinéz. Egyetlen ember sincs olyan, akire például az előző idézet minden vádja ráillene, ellenben külön-külön valóban lehet találni olyan embereket, akik valóban tehetnek hibájukból fakadónak ilyen cselekedeteket, első hallásra mégis olybá tűnik, mintha csak olyen emberek léteznének a világban, amlyek rakva vannak gonoszsággal. Szóra sem akarja méltatni, meg sem kívánja említeni hogy a pogányok között találni erényességet is, becsületességet, igazságosságot és figyelmességet, nehogy a sötét kép a világról enyhébb színezetet nyerjen. Ezt a féligazságot használja fel tehát Pál ahhoz, hogy a világot egyetlen mozdulattal, egyetlen kirohanással befeketítse. Pálnak nem célja, hogy az ember életkedvét visszaadja, viszont célja, hogy elvegye, hogy evilágon mindent kárnak és szemétnek ítéljen, hogy később Pál elképzeléseinek, hitének megnyerhesse.

Érdemes megfigyelni azt a szemléleti hibát is a fejezetben, amelyik a bölcsesség útja ellen próbálja behangolni a hívőt.

1,21-22: Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

Magaokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek.

Vitatható, hogy Pál valóban az Isten ismeretéről beszél, és nem csupán az írások által - az írásban vagy prédikációban - közölt ismeretek elutasításáról. Ugyanis az írások által közölt istenkép téves voltát amennyiben nem fogadják el, mi módon lenne felróható a pogánynak? Tényként használva fel Pál az Isten ismeretének elutasítását a hitetlenségüket az ő hiábavaló okoskodásukra vezeti vissza, elzárva ezzel a hívő előtti lehetőséget, hogy valóban értelemmel járjon utána az istenismeret igaz vagy hamis voltának. Miközben támadja a bölcsességet, a megtévesztés előtt nyitja meg a lehetőséget, és Pál ezzel óriási hibát vét. Nem az istenismeret hiányosságaira, a tévedés lehetőséségre, sőt a meg nem értésre világít rá, amelyek mind jelenthetik az Istentől elfordulás magyarázatát, hanem az okoskodást hiábavalóvá, a bölcsességet a balgaság útjává téve lezárja az igazság kutatásának, a józan megfontolásnak és az óvatos megítélésnek a lehetőségét az ember előtt hogy ezzel akadálytalan utat biztosítson a további hitetések előtt. Holott az okosság Jézus tanításában éppenséggel feladat, a bölcsesség pedig egyenesen út a világossághoz:

Máté 10,16: Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.

Máté 7,24: Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát

mégis Pál szinezete alapján a hívő előtt mindezen dolgok hiábavalóvá és a sötétség felé vezető úttá változnak. Jézus színezetében az okosság és a bölcsesség nem csak kiemelten fontos tulajdonságok, hiszen nem az Isten ismeretét, az ő igazságainak megértését biztosító lehetőségekkel van baja, hanem a hamisságokkal és igazságtalanságokkal, amelyek nem csak Isten ismerete körül szövődnek, de az ember és az élet megértését is lehetetlenné tehetik, amelyek elhárítása pont az okosság és a bölcsesség feladata volna.

Második fejezetének első sora egy megtévesztő kárhoztatás:

2,1: Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

Nagyon egyszerű példával belátható a gondolat hibája, ugyanis ha valaki megítél egy tolvajt lopásért, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy maga is tolvaj. Pál apostol azzal a céllal mossa el a különbséget vádló és vádlottja között, hogy minden ítélkezőt ugyanolyan bűnösnek tudjon beállítani, amit sajnos csak rosszindulatú rágalmazás alkalmazásával tud elérni. Azzal a szándékával, hogy meg akarja az ítélkezést szüntetni, hamisan vádolja meg az ítélkezőket. Soha nem szabad megítélni egy embert ugyanis egy másik ember cselekedetei alapján, de Pál apostol ebbe a súlyos hibába esik, és a vádlott bűnével vádolja meg hamis ítéletén keresztül a vádlót. Megítélhette volna az ítélet téves voltáért, vagy az ítélet feleslegességéért, de nem azt tette, hanem hamisan megvádolja ugyanazon bűnök elkövetésével a vádlót is, amelyeket viszont csak a vádlottja követett el.

A folytatásban azoknak megítélését folytatja, akik saját maguk valóban megcselekszik ugyanazokat a vétkeket, amiket mások cselekedeteiben elítélnek. Ez a megfogalmazás, még mindig tartalmazza azt a zavart, melyben az ember nem saját cselekedetei szerint, hanem ítélkezései szerint lenne megítélve. Az ilyetén megfogalmazás viszont annak elriasztására használható, amit a keresztény gyülekezetekben mai nap is tapasztalható, tudniillik, félnek megítélni bárkinek a gonosz cselekedeteit. Mivel magukat tévesen a keresztény prédikációk következtében állandóan bűnösöknek tartják, képtelenek megítélni bárkinek a bűnös dolgait. Azonnal megkapják a gonoszság megítélésekor, hogy ne ítélkezzenek, holott a gonoszság felismerésének a képessége, alapvetően fontos lenne egy előretekintő ember számára. A gonoszság felismerése (megítélése) valamint annak büntetése (elítélése) között van különbség. Mivel Pál apostol az ítélés megfogalmazása alatt nem tesz különbséget elítélés és megítélés között, ezért a fogalomhasználat zavarossága miatt a megítélés elutasítására is használható.

Második fejezetének további eleje szintén nem az evangéliumot hirdeti, nem a bűnök bocsánatát, vagy a megtérés lehetőségét, hanem ítélkezik, fizetséget nyilatkoztat ki, vagyis a gonoszok arculcsapását, és a jók megjutalmazását hirdeti.

2,7-10: Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;

Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.

Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;

Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek.

Itt bizonyosodik be, hogy Pál apostol nem ismeri Jézus tanítását., amely pont arról volt nevezetes, hogy a gonoszokkal hogyan bánjanak a megtértek akiknek Istent állította követendő példaképül:

Máté 5, 44-48: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes

Pál még mindig a Mózesi jutalmazás és büntetés szellemében képzeli el Isten viszonyát az emberrel, holott Jézus erre vonatkozóan hozta az új tanítását, amely a megtérésre, a szeretetre és az igazság jelentőségére helyezi a fő hangsúlyt.

A fejezet végéig Pál a törvény betartását erősítgeti, és felemeli azokat a pogányokat, akik a zsidókkal ellentétben a törvény ismerete nélkül is betartják a törvényt. Milyen törvényt? Nyílván Mózes törvényeit a zsidók törvényét, amelyről kiderül az evangéliumban, hogy már rég érvénytelen. Itt láthatjuk, hogy Jézus halálát sem értette meg igazán, aki azért adta életét és vérét, hogy az Ó Szövetség eltöröltessék és az Új Szövetség lépjen érvénybe. Pál nem evangélista, nem hirdeti Jézus tanait, valószínűleg nem is ismerte behatóan, mint Jézus közvetlen tanítványai. Mózes törvényeit hirdeti, és azoknak megváltást, akik természettől fogva megszegték ezeket a törvényeket, mert nem ismerték, vagy azoknak megváltást, akik ismerték ugyan a törvényt, megszegték, de mégis elfogadják a hit általi megigazulásról szóló elméletét az Úr Jézus Krisztus nevében. Részlet Pál leveléből:

2,23-25: Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?

Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva.

Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.

A fejezet végén jelzéseket kapunk arra hogy ténylegesen nem az evangéliumot, hanem a zsidó vallást terjeszti inkább a pogányok között:

2,28-29: Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van:

Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van

A cél tehát a zsidó vallást nem külsőképpen betartatni, hanem belsőképpen azzá válni, szívből és lélekből elfogadtatni minden pogánnyal. Itt már gyanítható, hogy tanításai lényege nem a jól ismert evangélium hirdetése lesz, az ő evangéliuma valamilyen reformációja lesz a zsidó vallásnak, a Mózesi törvények pogányokra szabott, betartható verziója Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a ceremóniáit középpontba helyezése által.

A harmadik fejezetben a zsidók fontos szerepéről kezd beszélni:

3,1-2: Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?

Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájuk bízta az ő beszédeit.

Nem rájuk bízta. Jézus a tanítványaira bízta, azokon keresztül az egész világon azokra, akik megtartják az ő beszédeit:

Márk 16,15: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.

Miközben Isten dicséri, fokozatosan, hátulról, az igazságtalanságát próbálja beadagolni.

3,4: Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged

Mintha az Istennek az lenne a célja, hogy az emberekkel szemben győzedelmes legyen, ezért minden embert hazugság alá rekesztene. Ennek igazolására az írásból idéz, holott az csak Dávid szavait tartalmazza, nam az Isten megítélését, aki csüggedésében már minden embert hazugnak ítélt. Amikor Dávid Istent igazolja azt nem abból a célból tette, hogy Istenről bizonyítsa a szándékosságot a saját bűneinek elkövetéséért, hanem azt igazolja, hogy elismeri az igazságát a saját dolgai megítélésében, nem vonja kétségbe, nem érzi méltatlannak. Pál pedig már szándékosságot sejtet annak a gondolatnak a felvetésével, hogy Isten minden embert hazugság alá rekesztene azért, hogy saját győzelmét biztosítsa vele. Ha azonban valóban minden ember elhajlik Istentől és minden ember gonoszságot cselekszik, azért arról az emberek tehetnek, és nem az Isten rekesztette őket hazugság vagy bűn alá, ahogy Pál ezt sejtetni engedi:

3,9: Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak

A fejezet közepe megint a pogányok gyalázkodásáról szól:

3,13-17: Nyitott sír az o torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

Szájok telve átkozódással és keserűséggel.

Lábaik gyorsak a vérontásra.

Útjaikon romlás és nyomorúság van.

És a békességnek útját nem ismerik.

De Pált nem érdekli, hogy a pogányokat alattomosan a gonoszok példájául állítja, fel nem merül benne, hogy a pogányok között lehet éppen szeretet, békesség és bölcsesség, minden pogányt elkönyvel gonosztevőként.

A Mózesi törvény értelmét elkezdi Pál kicsavarni. Először azt veti fel, mintha azért adatott volna, hogy az egész világ általa ítéltessen meg:

3,19: Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék

Egyáltalán nem azért adatott, hogy az egész világ Isten ítélete alá essen, hanem csak Izraelnek adatott, és azért, hogy betartása által élete legyen és bővölködjön. Sőt csak addíg, amíg el nem jön Isten küldötte, Jézus, hogy új szövetséggel cserélje le a régi parancsolatokat és rendeléseket. Máris látjuk a gondolatból Pál törekvését, elterjeszteni az egész világon a zsidó törvényeket, hogy az egész világ általa ítéltessen meg. Ha ezt eléri, akkor fel tudja már kínálni a megváltást, hiszen a törvény cselekedetiből úgysem lehet megigazulni.

3,20: Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon

Súlyos hiba. Az egész ószövetség harsog attól a kijelentéstől, hogy az igaz a törvény cselekedeteiből válik igazzá az Úr előtt. Igaz ugyan, hogy a bűn ismerete válik lehetővé a törvény által, de az ószövetségi megigazulás igenis a törvény cselekedetei által történik, a bűnössé válás pedig a törvény megszegése által történik.

Ezékiel 18,9: Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten

Ez a félreértés egész filozófiáját megtéveszti és teljes egészében végig fog rajta vonulni.

Nos minek utána az egész világgal elhitette Pál, hogy bűn alá van rekesztve, a törvény terjesztésével kimutatta, hogy ezek be nem tartása miatt válik minden ember bűnössé, felkínálja a téves megoldást:

3,24: Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által

Szó sincs tehát megtérésről, hiszen ingyen lehet és kell megigazulni. Feleslegessé teszi Jézus összes tanítását az igazság kereséséről és megismeréséről, az igazságtalanságokból és a gonoszságokból való megtérésről, a megigazulás nem az igazság keresésének az eredménye Pálnál, hanem ingyen részesévé válunk Krisztus váltsághalála által.

3,25: Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt

Jézus halálát engesztelő áldozatként való feltüntetés is több hibát rejt magában. Az egyik, hogy Istenről feltételezi, hogy őt saját fiának legyilkolásával ki tudjuk engesztelni, messze alatta van minden szeretet értelmezésének. Másik, az utóbb elkövetett bűnöket hogyan váltja meg? Azokat is elnézi az Isten? Harmadik, hogy az áldozat általi váltságdíj kifizetésével és elfogadtatással feleslegessé teszi azt a megbocsátást, amit Jézus a tanítványok hatalmába adott:

János 20,23: A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak

Jézus vérét nem azért adta, hogy a tanításai igazságát üldözések közepette is hirdesse, életének a feláldozásával is megerősítse, hanem Jézus vére Istent engesztelő áldozat volt Pál szerint. Nem azért, hogy a Jézus tanításai hirdetve legyenek, hanem azért, hogy a Mózesi törvény meg legyen erősítve:

3,31: A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük

Azt a törvényt erősítgeti tehát, amnely a zsidó vallás alapvető része, és amit Pál el szeretne a pogányok között is terjeszteni. Nem Jézus tanításait erősíti, nem az evangéliumot hirdeti, nem a megtérést, bűnbocsánatot, és az Isten Országát terjeszti, hanem a zsidó törvény általánosítását a világra, az engesztelő áldozat szükségességét, és az ingyenes megigazulást.

A negyedik fejezet boncolgatni kezdi a cselekdet szükségtelenségét. Például Ábrahámot hívja elénk:

4,2: Mert ha Ábrahám cselekedetekbol igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten elott

Pedig Ábrahám cselekedetekből vált igazzá, amikor Isten jelezte neki, hogy Sárától fia lesz. Hiszen megcselekedte, hogy a száz éves Sárát teherbe ejtse, ha nem vitte volna ágyba a feleségét, akkor nem vált volna valóra Isten ígérete.

Fejre állítja Jézus megbocsátásról szóló tanításait, feleslegessé teszi a megtérést, és az újfajta kegyelem elmélettel megerősíti a már korábban felállított hit általi megigazulás elméletét. Semmilyen cselekedetre nincs szükség, (szerintem a hegyi beszédről sem volt fogalma Pálnak, ha ismerte volna, talán nem jut el ilyen elméletekre), sőt ha valaki cselekszik még káros is, hiszen a jutalmát nem kaphatja meg kegyelemből, csak fizetségképpen:

4,4-5: Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;

Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul

A kegyelmet valóban nem fizetségképpen adja az Isten, de a hit által sem tulajdoníttatik igaznak a megtéretlen. Jézus tanításában Isten irgalmát a mi irgalmasságunkkal vetette össze, sőt függővé tette a könyörületességünktől:

Máté 6,14-15: Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

A fejezet hátralévő részében a hitből való kegyelem elfogadásának érvényességét igazolni próbálja korábbi történelmi alakok hitből való cselekedeteivel, de sikertelenül, mert pont olyan esetekre hivatkozik, ahol megcselekedték Isten akaratát és azért teljesült a hitük. (Ha Ábrahám nem cselekedte volna meg vénsége ellenére Sárával a házaséletet, hanem Páli féle hitből igaznak vélte volna csak a kijelentést, hogy igazságként neki tulajdonítsa az Úr, akkor nem tudta volna megszaporítani magzatját az Úr, mint az égen a csillag). A Páli hit ebben a fejezetben kap valódi formát, az önmagában igazuló hit, amely teljesen feleslegessé teszi bármilyen cselekvés általi beteljesülést.

Az utolsó vers kezdi általánosítani, hogy mindannyiunk bűne felelős Jézus haláláért, azért lett Ő halálra szánva, mert mi mindannyian bűnösök vagyunk:

4,25: Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért

Ehhez csak annyit. Nem a mi bűneinkért adatott halálra, hanem gonoszul elfogták és megölték. Azt akarták halálával bizonyítani, hogy Jézus nem az Isten Fia, hanem közönséges bűnöző, hogy tanításainak hatását, Isten Országának terjedését visszaszorítsák. Nem a megigazulásunkért támasztatott fel, hanem az örök élet reménységéért. A megigazulásunkért hagyta itt az igazság evangéliumát, tanításait és példás életvitelét. Hogy nem adatott Jézus halálra, hanem mi öltük meg gonoszul, erre maga Jézus mondd példázatot:

Máté 21,33-39: Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, a ki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.

Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.

És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.

Ismét külde más szolgákat, többet, mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.

Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.

De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.

És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.

Tehát szó nincs arról, hogy Jézust váltságul küldi az Isten a szőlőbe a világ bűneiért való áldozatként. A munkások megtermelt gyümölcséért jött volna. Pálnál ennek a példázatnak az ismeretlensége súlyos tévedéshez vezetett. Pontosan arról beszél Jézus, ami valójában megtörtént. A zsidók vallásos vezetői megölték, hogy hatalmukat biztosítva lássák Jézus halála után is.

Pál azonban itt megfogalmaz egy általános megváltás elméletet, későbbi leveleiben már az egész világ bűnben lesz. Már itt úgy fogalmaz, hogy a mi bűneink miatt ölték meg Jézust Jeruzsálemben. Mindenki bűnös, kivéve, akik elfogadják majd a megváltást, és Jézust engesztelő áldozatnak tekintve önmagukat megkegyelmezetteknek, megigazultaknak, üdvözülteknek tekinthetik. Teljesen kihagyja, eltusolja az írástudók, az Izraeli vallási vezetők és a farizeusok felelősségét és bűnösségét Jézus halálában, akik ragaszkodva a törvény által bitosított előjogaikhoz halálra adják Jézust, hogy megtarthassák a Mózesi szövetség által biztosított jogaikat és hatalmukat. A "feltámadás a megigazulásunkért" kijelentéssel csak jutalmazáson keresztül igyekszik erősíteni a hit általi megigazulásra vonatkozó elméletét, mindazok elsőként részesei lesznek ennek a feltámadásnak, akik a megváltáselméletét elfogadják.

Jézus halálában vannak felelősök. Ezt a felelősséget átruházni azokra, akik még meg sem születtek, azt jelenti, hogy a bűnök valódi felelőseit eltörölje, csak az számít bűnnek vagy bűnösnek, ha valaki nem fogadja el a hit általi megigazulást.

Az ötödik fejezet világosan kinyilatkoztatja a megigazulás hit általi voltát:

5,1: Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által

A mi Urunk hivatkozással folyamatosan igyekszik a hierarchia írányába helyezni a hangsúlyt. A hatalom elfogadtatásával az úr-szolga viszony közepébe helyezve az apostolokat, püspököket, presbitereket, papokat és az elöljárókat, el tudja fogadtatni ezeket a szolgálatnak nevezett, de valójában a gyülekezet igazgatására, írányítására létrehozott, engedelmeskedést meghatározó funkciókat. Nem is tudott talán arról, hogy Jézus az Istennel való kapcsolatot úgy jellemezte, hogy vagy az Atyánk, vagy a Mesterünk nekünk, így tehát nem érvényesek a Mózestől örökölt úr-szolgai megfeleltetések. Az úr-szolga szerepekre való hivatkozások csakis hierarchikus érvényesítés kedvéért, engedelmeskedésre való befolyásolás eszközévé változtatják minden keresztény gyülekezetben, ahol Pál apostol levelei jelentőséggel bírhatnak.

Ölbe tett kézzel békességünk van Istennel, ha elfogadtuk a hit általi megigazulást, és máris reménykedhetünk - szintén cselekedetek nélkül, hit által - Isten dicsőségének elnyerésében. Viszont máris kihasználja a felkeltett érdeklődést a gyülekezet engedelmeskedésének az eléréséhez:

5,3-4: Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,

A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet

A háborúság sohasem szül békességes tűrést hanem erőszakot, árulást, megalkuvást, pusztulást és sok szenvedést. Békessegestűrést az igazságosság és szeretet szül. Ennek hibás elméleti összekötésével Pál azt éri el, hogy viszont a háborúságokat, ezen belül az elnyomást, zsarolást, fosztogatást, békességgel tűrjék, mintegy Isten próbatételének képzeljék, és a helyett, hogy azonnal bármit is tegyenek a háborúság megszüntetéséért, Isten feltámadás utáni dicsőségének elnyerésébe vetik reménységüket. Holott Isten nem tesz próbára senkit gonoszságokon keresztül, ezeket mi emberek visszük végbe és számot is kell adnunk róla. Pálnak ezzel az okfejtéssel tehát nem a háborúságok megszüntetéséért áll ki, azokat inkább Isten akaratának és próbatételének eszközeivé teszi, hanem a békességestűrést emeli ki, amelyen keresztül az engedelmeskedés minden korra biztosítva maradhat.

5,8: Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bunösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Az értünk való meghalásból Pál rossz következtetést von le. Szerinte nem azért halt meg Jézus értünk, hogy eljuttassa hozzánk élete árán is az evangéliumot, hanem azért, hogy megigazuljunk az ő vére által:

5,9-10: Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.

Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele

Pál alapvető tévedése a megigazulás folyamatának egy pillanattá való változtatása. Pálnál nem az igazság megismerése teszi megigazulttá az embert, hanem Jézus vérének engesztelő áldozata. Feleslegessé teszi ezzel a Jézus által nagyon fontosnak ítélt igazság keresését, megismerését, és ezzel lehetetlenné teszi az igazság megcselekvését is. Elegendő a megtértnek elfogadni cselekedetekben elvégzendő megtérés nélkül Jézus vérét, ami által bármilyen hamis vagy gonosz hit által megigazultnak tekinthető.

Nem csak a gonoszok hit általi megigazulását tekinti Pál alapelvnek, mégpedig valaki másnak a vérének kiontása által, hanem még azt is elhiteti a keresztényekkel, hogy Isten azért békült meg velünk, azért fogad el minden hamisat igazként, mert megöltük az ő fiát. Ez nem érthetetlen, hanem az igazság kicsavarása. Már a levél elején megemlítettük, hogy nem Isten haragja ellen kell az embernek harcolni, hiszen Jézusban az Isten szeretetét láthattuk meg, így az Isten haragjától való megtartás ígérete nem más, mint a keresztények megfélemlítési kísérlete. Vagyis akik nem fogadják al a megigazulás Pál apostol által kitalált elméletét hit által, azok persze nem lesznek megtartva az ígért harag ellen. Lássuk meg, hogy itt Pálban még az Ószövetség idejéről megismert haragos Isten ismerete munkálkodik, nem sokat változott Isten ismerete nála a megtérése után sem.

Pál ezek után magyarázatot próbál adni arra, hogy az engesztelő áldozatról alkotott hitének milyen történelmi előzményei vannak.

5,12: Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

Legelőször az "egy ember által világba jött halál" elképzelésének a tévedését vizsgáljuk meg. Az Éden kertben történtek alapjáról elindulva azt vélhetjük, hogy a halál már a világban volt, mielőtt Ádám kiűzetett volna az Éden kertjéből. Ha Ádám halhatatlannak lett volna teremtve, akkor az örök élet fáját feleslegesen ültette az Úristen, és a halállal is értelmetlenül lett megfenyegetve. A halál, az elmúlás, a természet és az élőlények rendjéhez, az élet természetes befejezéséhez tartozott az Éden kert előtt is, és ahhoz tartozik az Éden kert után is. Már a fenyegetés sem úgy szólt, hogy ha esznek a fának a gyümölcséből, akkor meghal mind ő, mind az összes leszármazottja, sőt az egész világban megjelenik a halál. Ekkora információ mellett Ádám is biztos meggondolta volna a dolgot háromszor is. Ami miatt Ádám és Éva ki lett űzve a kertből az egy nagyon fontos eddig talán nem eléggé értékelt ponton alapszik, ugyanis ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról, és Isten nem engedte meg, hogy ezzel a tudással az örök élet fájáról is szakíthassanak, nehogy örökké éljenek. De ha nem is esznek a jó és gonosz tudásának a fájáról, Ádám és Éva akkor is meghalt volna, ellenkező esetben nem kellett volna az örök élet fáját oda ültetni. Az Éden kertnél korábban, még a hatodik napon megteremtett emberiség ezen közben már a földön járt, kelt, szaporodott, és meghalt a természet Isten által meghatározott rendje szerint. Káin páldául ezek közül az emberek közül vett magának feleséget, amikor Nód földjén letelepedett, olvashatjuk a Bibliában. Amikor a jó és gonosz tudását megszerzett emberpár kiűzetett az Éden kertből, még azután is sokáig élt, annak ellenére, hogy Isten a megszerzés napján való halállal fenyegette meg. Ádám például 900 évig élt és leszármazottai sem éltek sokkal rövidebb életeket. Tisztáznunk kell tehát azt, hogy nem minden halál származik bűnből, hanem akkor beszélhetünk bűn általi halálról, ha természetellenesen, Isten rendelése ellen támadó céllal hajtják végre, azaz gyilkosságot elkövetve. A Biblia szerinti első gyilkosságot Káin követte el, Ábel azoban semmiben sem volt bűnös, semmit nem vétkezett. Az ilyen általánosítás Pálnál tehát, annak alapján, hogy mindenki meghal azt állítani, hogy a bűn minden emberre elhatott és hogy mindenek vétkeztek komoly rágalom, és a bűn fogalmának szándékos félreértelmezésére utal. Azért mondható ez a szándékosság, mert Pálnak ezzel célja van, tudniillik Jézus azért halt meg szerinte, hogy ettől a kitalált bűntől, Jézus kitalált engesztelő áldozata által, meg tudja Pál az egész világot váltani.

5,13: Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény

Pál azért bonyolódik csak a törvény és a bűn elméleteibe tévesen, mert nem foglalkozik a törvény nélküli esetek megértésével. Valóban nincs bűn megítélése addig, amíg nincs rá törvény. Azonban a gyilkosságot törvény nélkül úgy hívjuk, hogy gonoszság. Gonoszság pedig akkor is van, amikor nem ítéli meg a törvény, meg akkor is van amikor megítéli, és bűnnek ítéli meg. Eleve a törvény ítéletének a hiánya miatt sem lehetne bűnről beszélni az Éden kerttől elindulva egészen addig, amíg az Isten Izraelnek át nem adja a törvény parancsolatait és rendeléseit, hiszen az első bűnt ennek a törvénynek a megszegésével tudta csak Izrael elkövetni. A Biblia egészen addig az ideig csak gonoszságról beszél. Az özönvíz is az emberek gonoszsága miatt árasztotta el a földet. Sodoma és Gomorra is a benne lakók gonoszsága miatt lett elpusztítva. Tehát nem az Éden kerttel, hanem a törvény könyvével jött be a bűn a világra. Nem a törvényig van a bűn a világon, hanem a törvény eljövetelétől van a bűn a világon.

A bűn tehát a Mózesi törvényekkel jött be a világra és a kárhoztatás csak annak a mércéjével - ítélet formájában - számítható be. Pál soha nem értette meg ezt az egyszerű tényt, a törvény Izraelnek adatott, nem a világnak, ezért a világ nem kárhoztatható Mózes törvényei által. A törvény Izraellel kötött szövetség alapja, áldások ígéretével és átkok fenyegetésével, amely következmények egyáltalán nem terjeszthetőek ki a világra vonatkoztatva. A világgal nem kötött az Úr a Mózes törvényeinek a betartására vonatkozó szövetséget. Komoly történelmet olvashatunk erre nézve az Ószövetség irataiban, amikor is az áldások meg átkok a törvény betartásán vagy be nem tartásán keresztül hatalmasan befolyásolták Izrael történelmét. Mára mindez megszűnt. Jézus ezt a szövetséget jött eltörölni, elvétetett Izraeltől a törvény, Isten sem áldását nem adja a betartásához, sem átkát ahhoz, ha nem tartják be. Jézus azért halt meg, mert a törvényhez ragaszkodó farizeusok megölték. Azért halt meg, hogy Isten új szövetséget köthessen mindazokkal, immár az egész világon, akik Jézus tanításait tartják be, nem Mózesét, nem Pálét. Azért halt meg, hogy megszüntesse azt a szövetséget, amelyben Mózes törvényeit használták Izrael igazgatásának és vezetésének biztosításához. A törvény ítéletre jött, de Jézus nem kárhoztatni, hanem életet adni jött, valamint nem a bűnt elítélni, hanem a sötétséget megszüntetni, az igazságtalanságokon és gonoszságokon változtatni.

Azt sem jelenteném, ki, hogy a gonoszság viszont az Éden kerttel jött be a világba, mert sem Ádám, sem Éva nem volt gonosz, de több fia sem volt gonosz az első emberpárnak. Kivéve persze Káint, aki megölte az ő testvérét. Ha az Édenkertből jött volna a gonosz a világba, akkor az összes ember, beleértve az első emberpárt, már gonosz cselekedeteikkel együtt lennének ismertek az írásokból, nem csak Káin.

5,14: Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala

Tehát az elmélet hibája itt kristályosodik ki. Pál rájött, hogy a bűn csak a törvény által lehet a világban, de a halállal való hasonlatosság felvetésével visszaakarja vezetni a halál okát az Éden kertjében történtekhez. Tehát az egyik tévedés az, hogy a természetes halált is a bűn okaként akarja kezelni, holott a halál az Isten rendelése az élet befejeződésére. Másik tévedés, hogy a bűn magyarázatára a jó és gonosz tudásának megszerzése helyett az engedetlenséget akarja felállítani, hasonlatosan ahhoz, mint ha a gyilkosságért az embert pusztán törvényszegésért állítanák bíróság elé. Harmadik tévedés, hogy az engedetlenségért Isten nem halállal büntette Ádámot, hanem fáradtságos és verejtékes munkával kell a földből megélnie. Lássuk ehhez a megfelelő idézetet:

1 Mózes 3,17: Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban

Amit azonban az egészből Pál ki szeretne hozni, az a következő, ha Ádám miatt mindannyian meghalunk, Jézus engesztelő áldozata miatt mindannyian megigazulunk. Már az összekapcsolás is téves, hiszen a logikus válasz az lenne, hogy ha Ádám esete miatt mindannyian meghalunk, akkor Jézus megváltó áldozata miatt egyikünk sem hal meg. De mivel ezt nem tudja senkivel elhitetni, ezért azt, hogy senki nem hal meg, lecseréli egy értelmetlen megigazulásra, hiszen egy áldozat elfogadásától, vagy a kegyelemben való hit által senki nem lesz az igazság ismerője, mintha az igazság, tablettaként bevéve, az ember fejébe és szívébe szállhatna. De még ha a megváltás működne is, csak a fáradságos munkától lenne képes megváltani, hiszen az engedetlenség büntetése abban van.

5,18: Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása

Azonban sem a bűn nem úgy terjed, mint a fertőző betegség, vagy egy ragályos kór, hogy minden emberre elhasson, sem a megigazulás nem úgy terjed, mint ha örökölni lehetne, hogy minden emberre elhasson,. Minden ember ugyanis saját maga felel azért, hogy a bűn útját vagy az igazság útját válassza. És senki nem veszi át apja bűneit és vétkeit, vagy annak igazságait és jócselekedeteit úgy mintha azt örökölni lehetne, és senki nem felel az apja, vagy annak apjának az elkövetett vétkéért vagy kap jutalmat annak igazságáért.

Ebben a fejezetben jutottunk el Pál szerint a világ általános bűnösségének megállapításához. A Mózesi törvény legalább nem kárhoztatta, nem ítélte büntetésre azokat, akik nem tartoztak Izraelhez, Pál ezt simán megteszi. Az egész világ bűnös, mert meghal, (nem azért mert gyilkol) hiszen a bűn által jött be Pál szerint a világra a halál. Sajnos a rossz bűn értelmezés miatt egy kalap alá vonja Pál a gyilkost az áldozatával, sőt az áldozatot teszi bűnössé mert egyáltalán meghal. Elmossa a különbséget igaz és hamis, gyilkos és ártatlan között, hibás ítéleteket hoz, a gyilkosság áldozatai helyett pedig minden halált a bűn bizonyítékának tekint.

Másik hibája az egész elméletnek a megváltás totális sikertelensége. Ha a bűn által van a halál a világban, és ha igaza lenne a hit általi megigazulásnak, akkor azok, akik elfogadták az elméletét, nem halnának meg. Mint tudjuk, a halál éppúgy elér mindenkit, akár elfogadja Pál elméletét akár nem. Pál elképzelése szerint az Isten által igaznak vagy legalább bűn vonatkozásában ártatlannak tartott embereket is bűnösnek kell tekinteni, amit pedig az Isten szigorúan elítél:

Ezékiel 18,4: Íme, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni

Az "annak kell meghalni" nem visszafelé igazolja, hogy minden halál csak akkor következik be, amikor egy lélek vétkezik, hanem a törvény büntetése által kiszabott halálbüntetés jogosságát határozza meg. Szó szerint azt jelenti, hogy amely lélek nem szegi meg a törvényt, annak nem kell büntetés következtében meghalnia. A próféta világosan megkülönbözteti a bűnöst és az igazat az Úr előtt. Pál azonban az igazakat is bűnösnek tartja, ha nem fogadják el a hit általi kegyelmet, áldozatot, megigazulást. A prófétánál azonban nem hit által válik az ember igazzá, hanem a törvény betartása által. Mert nem volt lehetetlen a törvény betartása (ahogy Pál elképzeli), az Úr egyáltalán nem adott olyan törvényt, amit az ember nem tudott volna betartani. Továbbá nem tartotta az Úr bűnösnek azokat, akik betartották a törvényét, azért mert testük van, vagy azért mert még nem fogadták el Krisztus váltsághalálának elméletét. Isten előtt mindenki meg fog halni, akár igaz, akár hamis, csakhogy a gonosz maga okoz halált másoknak. Azonban már tudjuk, hogy a természetes halál ennek az életnek a befejezésének Istentől kiszabott része.

Ezékiel 18,9: Az én parancsolataimban jár, és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten

Ebben az idézetben láthatjuk az igazolását annak, kit tekint az Úr igaznak és nem bűnösnek, továbbá hogy amely lélek nem vétkezik, annak nem kell meghalnia, ellenben az élvén éljen. Pál akkor miért tartja Isten igazait bűnösnek, kiterjesztvén rájuk is a bűn hatalmát? Hogy csak az ő általa kitalált kegyelemből, megváltás által legyen az igazság.

5,20: A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővőlködik.

Teljes tévedésben van Pál a törvény felől. A törvény nem azért jött be, hogy a bűn megnövekedjék, hanem azért, hogy mércét mutasson a szövetség népének, hogy betartásukkal az igazság cselekedetei növekedjenek meg, hogy élvén éljenek. A törvény azért jött be, hogy a bűn csökkenjék. A törvényt azért adta az Úr, hogy a népe éljen és bővölködjön.

5 Mózes 10,13: Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

Azt mondta az Úr, hogy adtam Izraelnek egy törvényt, hogy a bűnös cselekedetei megnövekedjenek? Pál egyszerűen kitekerte a törvény fogalmát, hogy érvényesíteni tudja új elméletét, az "általános kegyelem" elméletét mindazok felé, akik a megváltásban hinni fognak. Azért terjesztette ki a törvényt a bűn megnövekedésére, hogy igazolni tudja, hogy a törvény betartása lehetetlenség. Hogy kierőltesse azt a hitet, hogy cselekedetek által senki nem tud megigazulni. Hogy elfogadtassa mindenkivel, hogy a megigazulás csak az általa kitalált megváltás elmélettel válik egyedül lehetségessé.

Mint látjuk Pál központi témája a törvény, a bűn és a megigazulás holt elmélete, közel sincsenek a tanításai Jézus szeretetről, boldogságról, igazságról, és Isten Országáról szóló tanításaihoz.

Pál végezetül jutalmul meghirdeti az örök élet tanítását, amit Jézus megígért a híveinek. Pál is megígéri a megigazulás elméletét elfogadó hívőknek:

5,21: Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Kitűzi a jutalmat éppúgy, mint Jézus, vagyis aki elfogadja a kegyelmet, mentesül Jézus tanításainak a követésétől és részese lehet az örök életnek. Mit mond az örök életről Jézus?

Máté 13,41-42: Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek,

És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Szó nincs megváltásról, hit általi megigazulásról, vérének elfogadásáról. Bizony az elkövetett gonosz cselekedetek lesznek a mérvadóak. Ha ezeket Jézus feltételnek szabta volna, akkor ez a mondat úgy hangozna: Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és összegyűjtik mindazokat, akik nem fogadták el, hogy ő Krisztus, és azokat is, akik nem fogadták el az ő vérének megváltó hatalmát. És bevetik őket a tüzes kemencébe.

Ha igaz lenne a kereszthalál megváltás tanítása, akkor Jézus a feltámadása után nem ezeket a szavakat mondta volna a tanítványainak:

János 20,20-23: És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.

Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.

És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak

Ez pontosan azt fejezi ki, hogy nem annak töröltetnek el a bűnei, akik mostantól (feltámadása után vagyunk!) elfogadják az ő vérének tisztító hatalmát, és hinni fognak az ő megváltásában, vagy elfogadják az ő ingyen kegyelmét, hanem a megbocsátás hatalmát az emberek fiainak a kezébe adta, az ő tanítványainak a kezébe, hogy akinek azok nem bocsátanak meg, annak bűnei MEGTARTATNAK. Ezt a kijelentését miért tekintik a keresztények semmisnek? Miért tartják Pál okfejtéseit fontosabbnak, mint Jézus kijelentéseit?

A hatodik fejezet elején lehetetlennek képzeli a megigazulás utáni bűnös életet:

6,2: Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?

Meghalni nem lehet a bűnnek. Feladni lehet téves elképzeléseket, rossz szokásokat, gonosz cselekedeteket, abba lehet hagyni célok követését, ott lehet hagyni szervezetet, vallási vagy poltikia csoportosulásokat. Lehet változtatni életvitelen, új életet lehet kezdeni. Ezzel szemben meghalni lehet egy gyilkostól, vagy amikor megöregedik az ember, vagy meghalni lehet az élet megfosztásával, katasztrófától, és betegségtől. Először ez a fajta megfogalmazás következik annak a hibás gondolatnak a továbbviteléből, hogy a halál a bűn következménye, Ádám engedetlenségének a büntetéséből részesülne minden ember. Korábban kifejtettem, hogy a halál nem az Édenkertből való kűzetésének a következménye, hanem Isten teremtésének, az élet befejezésének természetes része, mivel a halál benne van az egész teremtett világban. Valamint igazságtalanul használjuk a halált büntetésként, amikor igazak is halnak meg éppen úgy, mint gonoszok, hitetlenek éppen úgy, mint hívők és megkeresztelkedettek, akik a fenti igehely eredményeképp már meghaltak volna a bűnnek.

Másodszor oda fog vezetni, hogy képtelen lesz igazolni a halál állapotát a keresztség alatt. Harmadszor további téves következtetéseket kell eredményeznie, hiszen a keresztség után sem lesz része a kereszténynek a feltámadásban, hanem ugyanúgy él, mint előtte. Pál lecserélte a Jézus által példával is bemutatott halált és feltámadást egy képzeletben elvégzett halálra és feltámadásra. Negyedszer a keresztelkedés kihangsúlyozásával megalapoz az egyházakban egy ma is követett szertartást, a keresztelés, a keresztség felvételét, vagy a bemerítés ceremóniáját.

Fő hitelve Pálnak azonban a bűntől való felszabadulás, a halál és feltámadás képletes (ceremóniális) elvégzése által. Azaz hinni a továbbiakban, hogy semmilyen bűnnek nincs többé hatalma felettük:

6,7: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól

Fontos dolog, hogy Pálnak tudnia kell, hogy az egész nem igaz, hiszen a megkereszteltek éppúgy meghaltak, mint akik nem keresztelkedtek meg, sőt életük hossza sem volt több mint azoké, akik nem keresztelkedtek meg. Ezért az egész megigazult életet csak elgondolttá teszi, mivel valóságalapja nincs, szükségessé válik a hitetés:

6,11: Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban

A bűn, az valóságos, de a megigazult életet csak gondoljuk?

Nem tudom, mi hajtotta Pált arra, hogy a testet elkezdje támadni, mint valami örök ellenséget. Valami régi keleti tanítás, vagy érezte, hogy a nagy semmittevéssel nincs minden rendben, vagy nem maradt küzdenivalójuk a híveinek, hiszen semmilyen igazságért nem kellett már harcolniuk, harc nélkül automatikusan megigazult mindenki, aki elfogadta Jézus váltságdíját. Ezek után legyen akkor a harc a testük ellen, mindenképp jobb, mintha az igazságot keresnék, gondolkodni kezdenének. Legalább lefoglalja elméjüket és tennivalójukat a saját kívánságaikkal való harc, amiket egyébként sem lehet kiölni, különben meghalnának. Kitűnő cél. Kezdi is feszegetni a kérdést a fejezet közepén:

6,12: Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban

Később leveleiben részletesen fogja taglalni a test elleni küzdelem főbb pontjait. Jézusnál nem ellenség a test. Azt mondja:

Máté 6,22-23: A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.

Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz.

Tehát semmi köze a testnek a bűnhöz. Nem szorul megváltásra. Nem ellenség. Cselekedeteink felelőse pedig mi magunk vagyunk, ha a világosság átjárja életünket, szellemünket, testünk is világos lesz, cselekedeteink jó gyümölcsöket fognak teremni.

A fejezet végén megint megemlíti Pál a halál okát:

6,23: Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban

Visszatér hibás elméletéhez, képtelen feloldani elméletének ellentmondásait, ha a halál valóban a bűn zsoldja, akkor miért halnak meg azok, akik a kegyelmet elfogadták, mindenképp megfizetnek a bűneikért, mindazok, akik meghalnak? Kegyelem ide, vagy oda, Páli megváltás nem sikerül. Az eredendő bűnösség elképzelése nem vált be. Meghalnak igazak és hamisak, törvénytisztelők és bűnösök, testiek és lelkiek, megváltottak és elkárhozottak. Pál elfelejti az Úr szavait, hogy a halál oka minden embernél nem a bűn, Isten szabott határt az ember korának, akár jó, akár gonosz:

1 Mózes 6,3: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.

Nem azt mondja: mivelhogy ő bűnös, legyen élete rövid. Szerencsére Mózes nem ismerte Pált, így nem tudott hivatkozási alapot teremteni neki a későbbikre. Különben megfogalmazta volna az ember eleve bűnösségét.

A hetedik fejezet teljes mértékben a test kárhoztatásából áll. A mérce a törvény, a törvénynek aki engedetlen, az a test:

7,14: Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

A törvény nem lelki, hanem emberi és Mózesi. És az elkövetett bűnökért nem Pál teste a felelős, hanem Pál maga. Nincs testünk bűn alá rekesztve, megvan a választási lehetőségünk, hogy cselekszünk-e a Pál által felmagasztalt törvény szerint vagy nem cselekszünk. Nyílván bűnt az ő törvénye ellen csak az utóbbi esetben követhetünk el, azt is csak akkor, ha Izraelben élnénk az Ószövetség idején. Izrael sokszor cselekedett a Mózesi törvények idején hűen a törvényhez, nem is büntette meg az Úr semmilyen büntetéssel. Kijelentette az Úr:

2 Mózes 23,7: A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak

Miért nevezi Pál bűnösnek azt, akit az Úr ártatlannak nevez?!

Pál fokozza a feszültséget és meghasonlást támaszt az őbenne hívőkben:

7,24-25: Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?

Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok

Ez a legképmutatóbb beszéd, amit valaki elismert önmagáról. Bármit cselekszik, kész rá a magyarázat. Ha törvény szerint cselekszik, az elméje a felelős, ha törvényt sért, akkor a teste:

7,23: De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

Nézzük meg, mit mond Jézus a bűn gyökerére:

Márk 7,21: Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok

Tehát nem a test kívánságaiból, a test tagjaiból származnak a gonosz gondolatok, hanem a szívéből, mert ha szereted az atyádfiát, akkor szeretet szerint cselekszel, de ha gyűlölöd, akkor meg gonoszul. Semmilyen tagja az embernek nincs rabul adva valamilyen képzelt bűn törvényének, hanem elméje és szíve van rabul adva annak a sötétségnek, amelyből aztán a bűnök és gonoszságok születhetnek. Ugyanennek a testnek a tagjai rabul vannak adva az igazság cselekedeteire mindazoknál, akiknek szívük tiszta. Jézus azt mondta:

Máté 7,18: Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt

Tehát a test tagjai nem rabjai a bűnnek azoknál, akik nem teremnek romlott gyümölcsöket.

A nyolcadik fejezet folytatja a test kárhoztatását. Pál szerint a Lélek szerinti élet a törvény betartásának képességét jelenti, mert aki test szerint cselekszik képtelen a törvénynek megfelelni.

8,3: Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtlen vala a test miatt.

Pál tehát a testet teszi felelőssé minden bűn létének. Jézus szavaiból is tudjuk, hogy nem a test miatt erőtlen az ember ahhoz, hogy ne kövessen el gonoszságot, hanem a benne levő sötétség miatt. A megsötétedett szív és az elme teszi erőtlenné, vagy inkább képtelenné az embert ahhoz, hogy az igazságot megcselekedhesse. A törvény ráadásul nem azért adatott, hogy erőt adjon betartóinak az igazságos cselekedetekhez, hanem hogy mértéket adjon arra vonatkozóan, mit nevezzenek igazságos cselekedetnek.

8,7: Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

A testnek nincsenek gondolatai, csak kívánságai. Amit meg lehet érteni, de el is lehet fojtani. Azok a testi kívánságok, amiket pedig az Isten alkotott a testben, nyilván nem maga ellenségének teremtette. Ugyanazon testi kívánságok mellet választhatunk a jó és a gonosz cselekedetek között. A döntés azonban a szívünkből származik, amely telve van félelemmel, haraggal, vagy szeretettel.

Elfelejtette tehát Pál számba venni, hogy a test, elméletével ellentétben az Isten törvényének engedelmeskedik, hiszen az Isten teremtette, tehát teheti, hogy engedelmeskedik. A lélek szerinti élet pedig nem azonos a Mózesi törvények szerinti élettel, hanem a megértés, szeretet, békesség és öröm szerinti élet lenne a lélek szerinti élet. Nem értette meg Pál, hogy Isten ÚJ szövetséget kötött az emberrel, nem hagyta meg a régi szövetséget, hogy valami erővel megerősítse, hanem eltörölte. AZ ÚJ szövetség lényege pedig a szeretet, igazság, megértés, öröm és békesség gyümölcsinek a megtermése lenne. Mivel ragaszkodik a törvényhez, nem tudja hova tenni a törvényszegést, felelőst keres, megtalálja a testben. Lehetséges, hogy valamilyen keleti filozófia, vagy vallás ismerete is belejátszik nézetébe, és felhasználja azokat a felelősség megállapításához, hiszen a keleti vallásokban jelentős szerepet tulajdonítanak a test fegyelmezésében és a vágyak elfojtásának. Nem akarok kitérni azon filozófiák terjesztési alapjára, csak megemlítem azt a gondolatot, hogy a nép kizsákmányolásában és elnyomásában nagy szerepet játszik a test vágyainak visszaszorítása a megélhetés igen minimális szintjére. Pál minden esetre nem értette a lélek szerinti élet tanítását, nem is ismerhette, ezért nem tudott más megoldást kitalálni a bűnök bocsánatára, mint egyszerűen elhinni, hogy nincs is bűne, ha elfogadja az ember a Krisztus Jézusban való váltságot.

A fejezet további részében ismételten bizonyítja önmagáról, hogy nem érti a lélek szerinti életet. Szerinte a dicsőség valamiféle jutalom egy halál utáni örökségből való részesedés:

8,17: örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg

Jézus pedig arról tanít, hogy a mennyek országa elközelített és bennünk van. Azt a dicsőséget tehát nem értette meg, (megismerte talán valaha is, csak nem ismerte fel?) ami abból a boldogságból fakad, hogy némelyek már ebben az életben részesei lehetnek a mennyek országának. Nem örökségből, hanem a valódi lélek szerinti élettől. Nem Mózesi törvények betartásától, hanem a szeretet parancsolatának a betartásától. Nem a test megöldöklése által, amit Isten teremtett nekünk, hogy abban éljünk, hanem Jézus tanításának a megtartása által, az igazság cselekvései által nyomában járó szeretet megszületésének a részeseiként. Mert a hamisság elidegenít, de az igazság felszabadít.

A fejezet végén bizonyságot tesz saját magáról, hogy mennyire szereti Isten őt, és mindazokat, akik Isten fiainak tartják magukat. Az evangéliumokban olvashattuk, hogy Jézus nem tett bizonyságot magáról, hanem Isten jelentette ki, hogy Jézus az Ő fia. Pál szerint mindenki, aki a lélek szerint él, arról ismerhető meg, hogy megöldökli vele a test cselekedeteit.

8,13: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

8,16: Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk

Jézus sehol nem beszél a test ellen. Nem testünket hibáztatja, hanem gonoszságunkat. Gonoszságunk pedig abból a gyengeségből származik, amely szívünk erőtlen voltából, szeretet nélküli állapotából fakad. Az Istennel való kapcsolat fő jelentősége hogy visszatér az ember ahhoz a forráshoz, ahol ez a szeretet újból megerősödhet.

Mit tanított Pál?

Ellenségünk a testünk. Ha kellőképpen megöldököljük, Isten gyermekei leszünk.

Mire tanított Jézus?

Hogy találd meg Istent, Ő pedig segíteni fog abban, hogy hogyan tudsz szeretet szerint élni, mert azok lesznek Isten gyermekei.

Tehát nem azok, akik megöldöklik a test cselekedeteit.